Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αιτητής" σημαίνει αλλοδαπό, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση για αναγνώριση του ως πρόσφυγα και η ιδιότητα αυτή ισχύει για την περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την τελική απόφαση στην αίτηση αυτή,

"αλλοδαπός" σημαίνει πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο,

"ανήλικος" σημαίνει πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ ετών,

"αρμόδιος λειτουργός" σημαίνει λειτουργό μετανάστευσης, ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος για θέματα προσφύγων,

"Αρχή" σημαίνει την Αρχή Προσφύγων, η οποία ιδρύεται δυνάμει του Μέρους V του παρόντος Νόμου,

"άσυλο" σημαίνει τη με βάση τον παρόντα Νόμο προστασία και δικαιώματα, που παρέχονται σε αλλοδαπό, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού,

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία,

"πρόδηλα αβάσιμη αίτηση" έχει την έννοια που αποδίδει στη φράση αυτή το εδάφιο (1) του άρθρου 12,

"προστατευόμενο πρόσωπο" σημαίνει πρόσωπο, το οποίο, ενώ δεν είναι πρόσφυγας, θεωρείται πρόσφυγας για ανθρωπιστικούς λόγους,

"πρόσφυγας" σημαίνει το πρόσωπο, που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, όπως η λέξη αυτή ερμηνεύεται στο άρθρο 3,

"Σύμβαση" σημαίνει τη Σύμβαση, η οποία αφορά τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων, που έγινε στη Γενεύη, στις 28 Ιουλίου 1951 και η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία, και περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968,

"χώρα ιθαγένειας" σημαίνει τη χώρα ιθαγένειας του αιτητή και αν ο αιτητής δεν έχει ιθαγένεια (stateless), τη χώρα συνήθους διαμονής του.