Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000.