Ερμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αίτηση" σημαίνει αίτηση για παραχώρηση διεθνούς προστασίας υποβληθείσα από αιτητή ο οποίος δεν αιτείται ρητά να του παρασχεθεί άλλη μορφή προστασίας δυνάμενη να ζητηθεί αυτοτελώς·

"αιτητής" σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας και η ιδιότητα αυτή ισχύει για την περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης σε σχέση με την αίτηση αυτή· η έννοια του αιτητή περιλαμβάνει και ανήλικο·

“αιτητής με ειδικές ανάγκες υποδοχής” σημαίνει ευάλωτο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 9ΚΓ, το οποίο χρειάζεται ειδικές εγγυήσεις, ώστε να απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του άρθρου 8, στα άρθρα 9Α μέχρι 9ΚΘ και στα εδάφια (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10·

“αιτητής που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων” σημαίνει κάθε αιτητή του οποίου η ικανότητα να απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο περιορίζεται λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων όπως ηλικία, φύλο, γενετήσιος προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου, αναπηρία, σοβαρή ασθένεια, ψυχική διαταραχή ή ως συνέπεια βασανισμού, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας·

"αλλοδαπός" σημαίνει πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο·

"Αναθεωρητική Αρχή" [Διαγράφηκε, βλ. Υποσημείωση αρ. 37(2) του Ν. 105(I)/2016]·

"ανήλικος" σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών·

“αρμόδιος λειτουργός” σημαίνει λειτουργό ο οποίος υπηρετεί στην Υπηρεσία Ασύλου και έχει τύχει ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα ασύλου και συμπληρωματικής προστασίας·

"Αρχή" [Διαγράφηκε]·

"άσυλο" σημαίνει τη με βάση τον παρόντα Νόμο προστασία και δικαιώματα, που παρέχονται σε αλλοδαπό, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού·

"ασυνόδευτος ανήλικος" σημαίνει ανήλικο που -

(α) φθάνει στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο πρόσωπο υπεύθυνο για αυτόν βάσει νόμου ή πρακτικής και για όσο χρόνο κανένα τέτοιο ενήλικο πρόσωπο δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του ή

(β) παύει να συνοδεύεται μετά την είσοδό του στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙

"ασφαλής τρίτη χώρα" έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτή από το άρθρο 12Β του παρόντος Νόμου·

“βεβαίωση υποβολής αίτησης” σημαίνει βεβαίωση υποβολής αίτησης που χορηγείται σε αιτητή δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του  άρθρου 8·

"Γραμματέας της Αρχής Προσφύγων" [Διαγράφηκε]·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

“Διοικητικό Δικαστήριο” σημαίνει το δικαστήριο που ασκεί την εκ του Άρθρου 146 του Συντάγματος χορηγούμενη δικαιοδοσία και περιλαμβάνει οποιονδήποτε δικαστή αυτού∙

"διατάξεις του Δουβλίνου" σημαίνει τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας και στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1560/2003 της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2003 για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας και, ειδικότερα σε σχέση με το Βασίλειο της Δανίας, τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον περί της Σύμβασης περί καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Σύμβαση του Δουβλίνου, (Κυρωτικό) Νόμο του 2004 και, σε σχέση με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας, τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία·

"διεθνής προστασία" σημαίνει το καθεστώς πρόσφυγα ή/και το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας∙

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος·

"δικαιούχος διεθνούς προστασίας" σημαίνει πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί το καθεστώς  πρόσφυγα ή το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας·

"εκπρόσωπος", αναφορικά με ασυνόδευτο ανήλικο, σημαίνει το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, σύμφωνα με το εδάφιο (1Β) του άρθρου 10·

"ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές" σημαίνει τις περιοχές της Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο·

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"ευρωπαϊκή ασφαλής τρίτη χώρα" έχει την έννοια που αποδίδει σε αυτόν τον όρο το άρθρο 12Βδις·

"καθεστώς πρόσφυγα" σημαίνει τη δυνάμει του παρόντος Νόμου αναγνώριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα·

"καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας" σημαίνει το καθεστώς που παραχωρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται συμπληρωματικής προστασίας, το οποίο γίνεται δεκτό ως τέτοιο στη Δημοκρατία και του επιτρέπεται να παραμείνει στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές·

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα·

“κατάθεση”, αναφορικά με αίτηση, σημαίνει την κατάθεση γραπτής αίτησης· ο όρος «καταθέτω» τυγχάνει ανάλογης ερμηνείας·

“κέντρο φιλοξενίας” σημαίνει χώρο που χρησιμοποιείται για την ομαδική φιλοξενία αιτητών·

“Κλιμάκιο” σημαίνει το κατά τόπο αρμόδιο Κλιμάκιο Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως της Αστυνομίας·

“κράτηση” σημαίνει περιορισμό σε ειδικό χώρο που επιβάλλεται σε αιτητή με αποτέλεσμα τη στέρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας του·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

“μέλος της οικογένειας” σημαίνει, εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέλη της οικογένειας του αιτητή ή του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, το οποίο βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σε σχέση με την αίτηση:

(α) Τη σύζυγο του αιτητή ή του δικαιούχου διεθνούς προστασίας,

(β) τη σύντροφο με την οποία ο αιτητής ή ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον το κυπριακό δίκαιο αναγνωρίζει τέτοιο σύμφωνο και του αποδίδει ισχύ και έννομα αποτελέσματα και τηρουμένων των προϋποθέσεων στις οποίες το κυπριακό δίκαιο υπαγάγει αυτή την αναγνώριση, την ισχύ και τα έννομα αποτελέσματα,

(γ) τα ανήλικα και άγαμα τέκνα είτε του αιτητή είτε του αιτητή και της συζύγου   του ή της κατά την παράγραφο (β) συντρόφου του είτε του δικαιούχου   διεθνούς προστασίας είτε του δικαιούχου διεθνούς προστασίας και της   συζύγου του ή της κατά την παράγραφο (β) συντρόφου του, ανεξαρτήτως   αν τα εν λόγω τέκνα γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται στον περί Υιοθεσίας Νόμο,

(δ) σε περίπτωση που ο αιτητής ή ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι ανήλικος και άγαμος, τον πατέρα, τη μητέρα ή άλλον υπεύθυνο για αυτούς βάσει νόμου ή πρακτικής της Δημοκρατίας∙

“μεταγενέστερη αίτηση” σημαίνει την περαιτέρω αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 16Δ μετά τη λήψη τελικής απόφασης επί προηγούμενης αίτησης, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου ο Προϊστάμενος έλαβε απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 16Β ή 16Γ·

"νομικός σύμβουλος" σημαίνει πρόσωπο που κατέχει τίτλο τριτοβάθμιων σπουδών στη Νομική, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα·

“νοσηλευτικό ίδρυμα” σημαίνει το κατά τόπο κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα·

"Οδηγία 2005/85/ΕΚ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα"·

"Οδηγία 2013/32/ΕΕ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας”, όπως διορθώθηκε·

“Οδηγία 2013/33/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία  2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία”, όπως διορθώθηκε·

"οικογενειακή επανένωση" σημαίνει την είσοδο και τη διαμονή στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές των μελών της οικογένειας πρόσφυγα, με τα οποία ο πρόσφυγας δημιούργησε οικογενειακό δεσμό πριν την είσοδό του στη Δημοκρατία∙

"πρόδηλα αβάσιμη αίτηση" [Διαγράφηκε]·

"Προϊστάμενος" σημαίνει αρμόδιο λειτουργό ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας Ασύλου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο λειτουργό της εν λόγω Υπηρεσίας που εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό, για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Προϊσταμένου·

"προστατευόμενο πρόσωπο" [Διαγράφηκε]·

“πρόσφυγας” σημαίνει το πρόσωπο, που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, όπως η λέξη αυτή ερμηνεύεται στο άρθρο 3·

"πρόσωπο το οποίο δικαιούται συμπληρωματικής προστασίας" ή "δικαιούχος συμπληρωματικής προστασίας" ή "πρόσωπο στο οποίο αναγνωρίζεται καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας" σημαίνει πρόσωπο που-

(α) δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, αλλά πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 για την παραχώρηση συμπληρωματικής προστασίας, και

(β) που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (3) του άρθρου 5∙

"προσωρινή προστασία" έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτήν από το άρθρο 20·

"πρώτη χώρα ασύλου" έχει την έννοια που αποδίδει σε αυτόν τον όρο το άρθρο 12Βπεντάκις·

"σοβαρή βλάβη" ή "σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη" έχει την έννοια που αποδίδει σε αυτόν  τον όρο το εδάφιο (2) του άρθρου 19∙

"Σύμβαση" σημαίνει τη Σύμβαση, η οποία αφορά τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων, που έγινε στη Γενεύη, στις 28 Ιουλίου 1951 και η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία, και περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968·

"Συμβούλιο" σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαίου 1992 στο Οπόρτο (ΕΕ L I της 03.01.1994, σ.3), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“συνθήκες υποδοχής” σημαίνει όλα τα δικαιώματα τα οποία υπέχει αιτητής σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του άρθρου 8, τα άρθρα 9Α μέχρι 9ΚΘ και τα εδάφια (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10·

"τελική απόφαση" σημαίνει απόφαση η οποία ορίζει κατά πόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας ή ως πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου και -

(α) έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για άσκηση προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά της εν λόγω απόφασης, ή

(β) ασκήθηκε η προαναφερόμενη προσφυγή και εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου επ' αυτής, ανεξάρτητα από το αν μέσω της άσκησης τέτοιας προσφυγής ο αιτητής αποκτά τη δυνατότητα να παραμένει στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση·

"Τμήμα" σημαίνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η δημιουργία του οποίου προνοείται από τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο·

“υλικές συνθήκες υποδοχής” σημαίνει τις συνθήκες υποδοχής που περιλαμβάνουν -

(α) οικονομικό βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα, και

(β) την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισμού κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9ΙΒ·

"υπήκοος τρίτης χώρας" έχει την έννοια που αποδίδει σε αυτόν τον όρο το άρθρο 2 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Υπηρεσία Ασύλου" σημαίνει την ιδρυόμενη δυνάμει του Μέρους V του παρόντος Νόμου Υπηρεσία, του Υπουργείου Εσωτερικών·

“υποβολή”, αναφορικά με αίτηση, σημαίνει την έκφραση, προς αρμόδια αρχή, της επιθυμίας υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς να αιτηθεί διεθνή προστασία· ο όρος «υποβάλλω» τυγχάνει ανάλογης ερμηνείας·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

"χώρα ιθαγένειας" ή "χώρα καταγωγής" σημαίνει τη χώρα ιθαγένειας του αιτητή ή, αν ο αιτητής είναι ανιθαγενής, τη χώρα συνήθους διαμονής του·

"χώρα όπου γενικά δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταδίωξης" έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτή από το άρθρο 12Α του παρόντος Νόμου·

(2) Αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Οδηγία, Κανονισμό ή άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει αναφορά σε τέτοια πράξη, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.