Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αιτητής" σημαίνει αλλοδαπό, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση για αναγνώριση του ως πρόσφυγα και η ιδιότητα αυτή ισχύει για την περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την τελική απόφαση στην αίτηση αυτή,

"αλλοδαπός" σημαίνει πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο,

"Αναθεωρητική Αρχή" σημαίνει την καθιδρυόμενη δυνάμει του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου Αρχή,

"ανήλικος" σημαίνει πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ ετών,

"αρμόδιος λειτουργός" σημαίνει λειτουργό ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Μεταναστεύσεως και έχει τύχει ειδικής εκπαίδευσης για θέματα προσφύγων,

"Αρχή" σημαίνει την Αρχή Προσφύγων, η οποία ιδρύεται δυνάμει του Μέρους V του παρόντος Νόμου,

"άσυλο" σημαίνει τη με βάση τον παρόντα Νόμο προστασία και δικαιώματα, που παρέχονται σε αλλοδαπό, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού,

"ασφαλής τρίτη χώρα" έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτή από το άρθρο 12Β του παρόντος Νόμου,

"Γραμματέας της Αρχής Προσφύγων" σημαίνει το Λειτουργό Μετανάστευσης ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του,

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία,

"διεθνής προστασία" σημαίνει αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα ή ως προσώπου που δικαιούται συμπληρωματικής προστασίας,

"καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας" σημαίνει το καθεστώς που παραχωρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται συμπληρωματικής προστασίας, το οποίο γίνεται δεκτό ως τέτοιο στη Δημοκρατία και του επιτρέπεται να παραμείνει σε αυτή,

"πρόδηλα αβάσιμη αίτηση" έχει την έννοια που αποδίδει στη φράση αυτή το άρθρο 12,

"προστατευόμενο πρόσωπο" [Διαγράφηκε]

"πρόσφυγας" σημαίνει το πρόσωπο, που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, όπως η λέξη αυτή ερμηνεύεται στο άρθρο 3,

"πρόσωπο το οποίο δικαιούται συμπληρωματικής προστασίας" σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι πρόσφυγας αλλά ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19Α για την παραχώρηση διεθνούς προστασίας,

"προσωρινή προστασία" έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτήν από το άρθρο 20,

"Σύμβαση" σημαίνει τη Σύμβαση, η οποία αφορά τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων, που έγινε στη Γενεύη, στις 28 Ιουλίου 1951 και η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία, και περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968,

"χώρα ιθαγένειας" σημαίνει τη χώρα ιθαγένειας του αιτητή και αν ο αιτητής δεν έχει ιθαγένεια (stateless), τη χώρα συνήθους διαμονής του,

"χώρα όπου γενικά δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταδίωξης" έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτή από το άρθρο 12Α του παρόντος Νόμου.