Χρηματοδοτικά Ιδρύματα

27ΣΤ. Οι οντότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 5, σημείο 1) και σημεία 3) έως 24) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ αντιμετωπίζονται ως χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος Νόμου:

(α) Άρθρο 10Βδις·

(β) άρθρο 10Γδις(1), (2) και (3)·

(γ) άρθρο 19(4)·

(δ) άρθρο 27(2), (6), (6δις), (6Α), (8) και (9)·

(ε) άρθρο 39(5), (7), (8), (10), (10Α), (11), (11Α), (12), (13) και (15)·

(στ) άρθρο 39Α(1) και (2)·

(ζ) άρθρο 39Β(1), (2) και (3)·

(η) άρθρο 39Γ(1), (2) και (3)·

(θ) άρθρο 39Δ(1) και (2)·

(ι) άρθρο 39Ε(1) και (2)·

(ια) άρθρο 39ΣΤ(1) και (2)·

(ιβ) άρθρο 42(4)·