Εφαρμογή διατάξεων στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και στις μεικτές εταιρείες συμμετοχών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

27Ζ.  Οι διατάξεις του άρθρου 10Βδις, του εδαφίου (4) του άρθρου 19, των εδαφίων (2), (6), (6δις), (6Α), (8) και (9) του άρθρου 27, των εδαφίων (5), (7), (8), (9), (10), (10Α), (11Α), (12), (13) και (15) του άρθρου 39, των άρθρων 39Α, 39Γ, 39Δ, 39Ε, 39ΣΤ, 39Ζ, και του εδαφίου (4) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται και στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, στις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και στις μικτές εταιρείες συμμετοχών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.