Εφαρμογή διατάξεων στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και στις μεικτές εταιρείες συμμετοχών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

27Ζ.  Οι διατάξεις του άρθρου 39 και του Τίτλου V, Κεφάλαιο 4, Τμήμα 1 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, εφαρμόζονται και στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και στις μεικτές εταιρείες συμμετοχών που έχουν την έδρα τους στην Κοινότητα.