Ιδρύματα που εξαιρούνται μόνιμα δυνάμει του άρθρου 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ

27ΣΤ.  Τα ιδρύματα που εξαιρούνται μόνιμα δυνάμει του άρθρου 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, αντιμετωπίζονται ως χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την εφαρμογή του Άρθρου 39 και του Τίτλου V, Κεφάλαιο 4, Τμήμα 1 της εν λόγω Οδηγίας.