Ιδρύματα που εξαιρούνται μόνιμα δυνάμει του άρθρου 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ

27ΣΤ. Τα ιδρύματα που εξαιρούνται μόνιμα δυνάμει του Άρθρου 2, παράγραφος 5, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ  αντιμετωπίζονται ως χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την εφαρμογή του άρθρου 10Βδις, του εδαφίου (4) του άρθρου 19, των εδαφίων (2), (6), (6δις), (6Α), (8) και (9) του άρθρου 27, των εδαφίων (5), (7), (8), (9), (10), (10Α), (11Α), (12), (13) και (15) του άρθρου 39, των άρθρων 39Α, 39Β, 39Γ, 39Δ, 39Ε και 39ΣΤ και του εδαφίου (4) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου.