Ευθύνη Κεντρικής Τράπεζας

32.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι σύμβουλος ή λειτουργός της Κεντρικής Τράπεζας, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν είναι καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

(2) Η προστασία που προνοείται στο εδάφιο (1) επεκτείνεται κατά τον ίδιο τρόπο στη Διαχειριστική Επιτροπή και στα δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 41 διοριζόμενα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων τους.