Καταμερισμός εποπτικών και καθηκόντων που αφορούν εξυγίανση

32Α.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι τα εποπτικά καθήκοντα δυνάμει του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντά της είναι διακριτά και ανεξάρτητα από τα καθήκοντα που αφορούν την εξυγίανση όπως αυτά προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΤ, αναφέροντας κάθε ενδεχόμενο καταμερισμό καθηκόντων.

(3)(α) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται κατάλληλες διαρθρωτικές ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η οργανωτική ανεξαρτησία και να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των λειτουργιών εποπτείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ και των λειτουργιών της Αρχής Εξυγίανσης όπως προβλέπονται στον Νόμο Εξυγίανσης, με την επιφύλαξη της ανταλλαγής πληροφοριών και των υποχρεώσεων συνεργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο (β). Ειδικότερα, η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι υπάρχει λειτουργική ανεξαρτησία μεταξύ της λειτουργίας εξυγίανσης και  των λειτουργιών εποπτείας.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα και τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εποπτείας εξ ονόματός της συνεργάζονται στενά με την αρχή εξυγίανσης κατά την προετοιμασία, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των αποφάσεων εξυγίανσης.

(γ) Κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ανάκαμψη των ΑΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της απόφασης τόσο στη Δημοκρατία όσο και σε όλα τα κράτη-μέλη στα οποία δραστηριοποιείται το ΑΠΙ και ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στη Δημοκρατία και στα κράτη-μέλη.