Απαιτήσεις γνωστοποίησης αφερεγγυότητας

32Β.-(1) Το διοικητικό όργανο ΑΠΙ ενημερώνει γραπτώς την Κεντρική Τράπεζα όταν κρίνει ότι το ΑΠΙ τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης αφερεγγυότητας κατά την έννοια του άρθρου 32Γ(2).

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τις σχετικές αρχές εξυγίανσης σχετικά με οποιαδήποτε γνωστοποίηση λαμβάνει σύμφωνα με το εδάφιο (1), και σχετικά με κάθε μέτρο πρόληψης κρίσεων ή με κάθε ενέργεια την οποία απαιτεί να λάβει το ΑΠΙ δυνάμει του άρθρου 30(1).

(3) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει ότι το ΑΠΙ εμπίπτει σε περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 32Γ(2), κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση τη διαπίστωση αυτή στις ακόλουθες αρχές:

(α) Στην αρχή εξυγίανσης·

(β) στην αρμόδια αρχή κάθε υποκαταστήματος του ΑΠΙ·

(γ) στην αρχή εξυγίανσης κάθε υποκαταστήματος του ΑΠΙ·

(δ) στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων που συστάθηκε σύμφωνα με τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, όπου είναι απαραίτητο, ώστε το σύστημα εγγύησης καταθέσεων να επιτελέσει τα καθήκοντά του·

(ε) στο φορέα που είναι υπεύθυνος για τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να επιτελέσει τις λειτουργίες των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων εξυγίανσης·

(στ) όπου εφαρμόζεται, στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου·

(ζ) στο αρμόδιο υπουργείο·

(η) εάν το ΑΠΙ υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τον Τίτλο VII, Κεφάλαιο 3, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας· και

(θ) στο ΕΣΣΚ.