Καταμερισμός εποπτικών και καθηκόντων που αφορούν εξυγίανση

32Α.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι τα εποπτικά καθήκοντα δυνάμει του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντά της είναι διακριτά και ανεξάρτητα από τα καθήκοντα που αφορούν την εξυγίανση όπως αυτά προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΤ, αναφέροντας κάθε ενδεχόμενο καταμερισμό καθηκόντων.