Συνέπειες ανάκλησης άδειας λειτουργίας

31.-(1) Όταν η άδεια λειτουργίας ΑΠΙ ανακαλείται, η Κεντρική Τράπεζα ειδοποιεί γραπτώς το ΑΠΙ για την ανάκληση και το ΑΠΙ παύει να διεξάγει εργασίες πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία από την ημερομηνία που ορίζεται στην ειδοποίηση.

(2) Η ανάκληση άδειας λειτουργίας δυνάμει του εδαφίου (1) δεν επηρεάζει την από οποιοδήποτε πρόσωπο διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή απαίτησης εναντίον του ΑΠΙ ή τη διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή απαίτησης του ΑΠΙ εναντίον οποιουδήποτε προσώπου.