Συνέπειες ανάκλησης άδειας

31.-(1) Όταν η άδεια τράπεζας ανακαλείται, η Κεντρική Τράπεζα ειδοποιεί γραπτώς την τράπεζα για την ανάκληση και η τράπεζα παύει να διεξάγει τραπεζικές εργασίες από την ημερομηνία που ορίζεται στην ειδοποίηση.

(2) Η ανάκληση άδειας δυνάμει του εδαφίου (1) δεν επηρεάζει την από οποιοδήποτε πρόσωπο διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή απαίτησης εναντίον της τράπεζας ή τη διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή απαίτησης της τράπεζας εναντίον οποιουδήποτε προσώπου.