Εποπτεία μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών

39Γ.-(1) Σε περίπτωση που μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώς και δυνάμει της περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Τραπεζών που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων Οδηγίας του 2012, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία βάση κινδύνου, η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή δύναται, μετά από διαβουλεύσεις με τις λοιπές αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία θυγατρικών, να εφαρμόσει στο επίπεδο της εν λόγω μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών μόνο τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

(2) Σε περίπτωση που μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει των εναρμονιστικών με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ νομοθετικών διατάξεων και δυνάμει του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία με βάση τους κινδύνους, η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως αρχή  ενοποιημένης εποπτείας δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τον επόπτη ομίλου στον ασφαλιστικό τομέα, να εφαρμόσει στην εν λόγω μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών μόνο τις εναρμονιστικές με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ νομοθετικές διατάξεις ή μόνο τις διατάξεις του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου που έχουν σχέση με τον πλέον σημαντικό χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο  3(2) των περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Τραπεζών που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων Οδηγιών του 2012 και 2016.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας ενημερώνει την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (η «ΕΑΑΕΣ») σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει δυνάμει των εδαφίων (1) και (2).