Ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με την ενοποιημένη εποπτεία

39Δ.-(1) Τα ΑΠΙ επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό κώλυμα που να εμποδίζει τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη εποπτεία, τις μικτές εταιρείες συμμετοχών και τις θυγατρικές τους ή τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (3) του άρθρου 39Γ θυγατρικές, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικές με την άσκηση της εποπτείας σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 19, το άρθρο 26Ι, τα εδάφια (2), (6), (6δις), (6Α), (8) και (9) του άρθρου 27, τα εδάφια (5), (7), (8), (9), (10), (10Α), (11), (11Α), (12) και (13) του άρθρου 39, τα άρθρα 39Α, 39Β, 39Γ, 39Δ, 39Ε και 39ΣΤ και το εδάφιο (4) του άρθρου 42.

(2)(α) Όταν η μητρική επιχείρηση και οποιεσδήποτε από θυγατρικές της που είναι πιστωτικό ίδρυμα είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικά κράτη μέλη, η Κεντρική Τράπεζα επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους-μέλους προκειμένου να ανταλλάξουν μεταξύ τους όλες τις σχετικές πληροφορίες που δύναται να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση.

(β) Όταν μητρική επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία αλλά η Κεντρική Τράπεζα δεν είναι η αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 39, δύναται, εφόσον της ζητηθεί από την αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας, να ζητήσει από τη μητρική πληροφορίες που αφορούν την άσκηση της ενοποιημένης εποπτείας και να τις διαβιβάσει σε αυτή την αρμόδια αρχή.

(γ) Η ανταλλαγή, μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων αρμόδιων αρχών, των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), επιτρέπεται υπό τον όρο ότι, στην περίπτωση χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων παροχής επικουρικών υπηρεσιών, η συλλογή ή η κατοχή πληροφοριών δεν συνεπάγεται ότι η Κεντρική Τράπεζα υποχρεούται να ασκεί σε ατομική βάση την εποπτεία αυτών των ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων.

(δ) Η ανταλλαγή, μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων αρμόδιων αρχών, των πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (6) και (6δις) του άρθρου 27, επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η συλλογή ή η κατοχή πληροφοριών δεν συνεπάγεται ότι η Κεντρική Τράπεζα ασκεί εποπτεία στη μικτή εταιρεία συμμετοχών και τις θυγατρικές της που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα ούτε στις θυγατρικές που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 39Β.