Ένταξη εταιρειών συμμετοχών σε ενοποιημένη εποπτεία

39Β.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 4Γ, η Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της ενοποιημένης εποπτείας περιλαμβάνει χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών.

(2) Όταν θυγατρική που αποτελεί ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και που δεν περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη εποπτεία κατ’ εφαρμογή μιας των περιπτώσεων του Άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητεί από τη μητρική επιχείρηση του ΑΠΙ πληροφορίες που δυνατόν να διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας της εν λόγω θυγατρικής.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα ως η αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας δύναται να ζητά από τις θυγατρικές ενός ΑΠΙ, μιας χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μιας μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, οι οποίες θυγατρικές δεν υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 39Α και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 39Α διαδικασίες διαβίβασης και ελέγχου των πληροφοριών.