Αιτήματα για πληροφορίες και επιθεωρήσεις

39A.-(1) Όταν η μητρική ενός ή πλειόνων ΑΠΙ είναι μικτή εταιρεία συμμετοχών, η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί από τη μικτή εταιρεία συμμετοχών και τις θυγατρικές της, είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών που αποτελούν ΑΠΙ, την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με την άσκηση της εποπτείας των εν λόγω θυγατρικών.

(2) H Κεντρική Τράπεζα δύναται να προβεί η ίδια ή να αναθέσει σε εξωτερικούς ελεγκτές την επιτόπια επιθεώρηση για τον έλεγχο των πληροφοριών που απέστειλαν οι μικτές εταιρείες συμμετοχών και οι θυγατρικές τους.  Αν η μικτή εταιρεία συμμετοχών ή μία εκ των θυγατρικών της είναι ασφαλιστική επιχείρηση, η Κεντρική Τράπεζα δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει την διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 42. Αν μικτή εταιρεία συμμετοχών ή μία εκ των θυγατρικών της βρίσκεται σε κράτος-μέλος άλλο από αυτό του θυγατρικού ΑΠΙ, ο επιτόπιος έλεγχος των πληροφοριών γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39Γ.