Ανακοίνωση από μεικτή εταιρεία συμμετοχών κάθε χρήσιμης πληροφορίας για την άσκηση της εποπτείας των θυγατρικών ΑΠΙ και επαλήθευση των πληροφοριακών στοιχείων

39A.-(1) Όταν η μητρική ενός ή πλειόνων ΑΠΙ είναι μικτή εταιρεία συμμετοχών, η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί από τη μεικτή εταιρεία συμμετοχών και τις θυγατρικές της, είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών ΑΠΙ, την ανακοίνωση κάθε χρήσιμης πληροφορίας για την άσκηση της εποπτείας των θυγατρικών ΑΠΙ.

(2) H Κεντρική Τράπεζα δύναται να προβεί η ίδια ή να αναθέσει σε εξωτερικούς ελεγκτές την επιτόπια επαλήθευση των πληροφοριακών στοιχείων που απέστειλαν οι μεικτές εταιρείες συμμετοχών και οι θυγατρικές τους. Αν η μεικτή εταιρεία συμμετοχών ή μία των θυγατρικών της είναι ασφαλιστική επιχείρηση η Κεντρική Τράπεζα δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 27. Αν η μεικτή εταιρεία συμμετοχών ή μία των θυγατρικών της βρίσκεται σε κράτος-μέλος άλλο από αυτό του θυγατρικού ΑΠΙ, η επιτόπια επαλήθευση των πληροφοριακών στοιχείων γίνεται με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 27 διαδικασία.