Ολική ενοποίηση των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που αποτελούν θυγατρικές της μητρικής επιχείρησης

39Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, ως εποπτική αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση απαιτεί για την άσκηση της εποπτείας, την ολική ενοποίηση των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που αποτελούν θυγατρικές της μητρικής επιχείρησης.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει μόνον αναλογική ενοποίηση στην περίπτωση που, κατά τη γνώμη της, η ευθύνη της μητρικής επιχείρησης η οποία κατέχει τη συμμετοχή περιορίζεται στο τμήμα του κεφαλαίου που κατέχει, λαμβανομένης υπόψη της ευθύνης των άλλων μετόχων ή μελών των οποίων η φερεγγυότητα είναι ικανοποιητική. Η ευθύνη των άλλων μετόχων και εταίρων καθορίζεται σαφώς, εν ανάγκη με την ανάληψη επίσημων υπογεγραμμένων υποχρεώσεων.

(3) Σε περίπτωση που επιχειρήσεις συνδέονται με σχέση κατά την έννοια που αποδίδει το άρθρο 2 στον όρο ‘συνδεδεμένη εταιρεία’, η Κεντρική Τράπεζα ορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η ενοποίηση.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα, ως εποπτική αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση απαιτεί την αναλογική ενοποίηση των συμμετοχών σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία διευθύνονται από επιχείρηση συμπεριλαμβανομένη στην ενοποίηση από κοινού με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις μη συμπεριλαμβανόμενες στην ενοποίηση, όταν η ευθύνη των εν λόγω επιχειρήσεων περιορίζεται στο τμήμα του κεφαλαίου που κατέχουν.

(5) Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (4), στις υπόλοιπες περιπτώσεις συμμετοχών ή κεφαλαιακού δεσμού, η Κεντρική Τράπεζα ορίζει αν και με ποια μορφή πρέπει να πραγματοποιείται η ενοποίηση. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται ιδιαίτερα να επιτρέψει ή να επιβάλει τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της καθαρής θέσης. Η μέθοδος αυτή δεν σημαίνει ωστόσο υπαγωγή των επιχειρήσεων αυτών στην εποπτεία επί ενοποιημένης βάσεως.