Εποπτεία μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών

39Γ.-(1) Σε περίπτωση που μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώς και δυνάμει της περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Τραπεζών που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων Οδηγίας του 2012, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία βάση κινδύνου, η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή δύναται, μετά από διαβουλεύσεις με τις λοιπές αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία θυγατρικών, να εφαρμόσει στο επίπεδο της εν λόγω μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών μόνο τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

(2) Σε περίπτωση που μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του παρόντος Νόμου, και δυνάμει της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (αναδιατύπωση), ιδίως όσον αφορά την εποπτεία βάση κινδύνου, η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τον επόπτη ομίλου στον ασφαλιστικό τομέα, να εφαρμόσει στην εν λόγω μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών μόνο τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που έχουν σχέση με τον πλέον σημαντικό χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο  3, υποπαράγραφος (2) της οδηγίας περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Τραπεζών ΑΠΙ που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας ενημερώνει την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (η «ΕΑΑΕΣ») σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει δυνάμει των εδαφίων (1) και (2).