Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών

26Δ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα συλλέγει τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα κριτήρια για δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα κριτήρια για δημοσιοποίηση που ορίζονται στο Άρθρο 450, παράγραφος 1, στοιχεία ζ), η), θ) και ια) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και τις πληροφορίες που παρέχουν τα ΑΠΙ σχετικά με τη διαφορά αποδοχών μεταξύ των φύλων, και χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών ως προς τις αποδοχές και παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες στην ΕΑΤ.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, με οδηγία που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 41, να καθορίσει όρια που αφορούν τα μεταβλητά στοιχεία των αποδοχών.