Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών

26Δ.-(1) H Κεντρική Τράπεζα συγκεντρώνει τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα κριτήρια για δημοσιοποίηση που ορίζονται στο Άρθρο 450, παράγραφος 1, στοιχεία ζ), η) και θ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις χρησιμοποιεί για τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών ως προς τις αποδοχές και παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην ΕΑΤ η οποία προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών αποδοχών σε επίπεδο Ένωσης.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, με οδηγία που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 41, να καθορίσει όρια που αφορούν τα μεταβλητά στοιχεία των αποδοχών.