Συλλογή πληροφοριών από την Κεντρική Τράπεζα

26Γ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα συλλέγει τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 435, παράγραφος 2, στοιχείο γ), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις χρησιμοποιεί για τη συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών πολυμορφίας και τις παρέχει στην ΕΑΤ, η οποία τις χρησιμοποιεί για τη συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών πολυμορφίας σε επίπεδο Ένωσης.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα συγκεντρώνει πληροφορίες για τον αριθμό των φυσικών προσώπων ανά ΑΠΙ με αποδοχές ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) ή περισσότερο ανά οικονομικό έτος, ανά κατηγορία σε επίπεδο αμοιβών ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των θέσεων απασχόλησης αυτών, του σχετικού επιχειρηματικού τομέα και των κυριότερων στοιχείων μισθού, πρόσθετων αμοιβών, φιλοδώρημα των μακροπρόθεσμων επιβραβεύσεων και συνταξιοδοτικών εισφορών. Η Κεντρική Τράπεζα διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στην ΕΑΤ, η οποία τις δημοσιεύει σε συνολική βάση κράτους μέλους προέλευσης σε κοινό μορφότυπο πληροφόρησης.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις αποφάσεις των μετόχων ή ιδιοκτητών ή μελών τους που αφορούν τυχόν έγκριση υψηλότερης αναλογίας μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος της μεταβλητής συνιστώσας δεν υπερβαίνει το 100% της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών για κάθε άτομο, για τη συγκριτική αξιολόγηση των σχετικών πρακτικών των πιστωτικών ιδρυμάτων και τις διαβιβάζει στην ΕΑΤ.