Δημοσιοποιήσεις από την Κεντρική Τράπεζα

26Β.-(1) Για τους σκοπούς του Πέμπτου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τα γενικά κριτήρια και μεθόδους που ακολουθούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα Άρθρα 405 έως 409 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(β) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 26Γ, των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 27, και των άρθρων 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28ΣΤ του παρόντος Νόμου, συνοπτική περιγραφή του αποτελέσματος της εποπτικής αξιολόγησης και περιγραφή των μέτρων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τα Άρθρα 405 έως 409 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 που εντοπίζονται σε ετήσια βάση.

(2) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα ασκεί τη διακριτική ευχέρεια που προβλέπεται στο Άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δημοσιεύει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε προβλέπεται να υπάρξει ουσιαστικό πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων πόρων ή την κάλυψη υποχρεώσεων∙

(β) τον αριθμό των μητρικών ΑΠΙ που ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο Άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθώς και εκείνων που διαθέτουν θυγατρικές σε τρίτη χώρα∙

(γ) συνολικά για τη Δημοκρατία:

(i) τα συνολικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη βάση του ευρισκόμενου στη Δημοκρατία μητρικού ΑΠΙ που ωφελείται από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο Άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα οποία τηρούνται στις θυγατρικές σε τρίτες χώρες,

(ii) το ποσοστό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση του ευρισκόμενου στη Δημοκρατία μητρικού ΑΠΙ που ωφελείται από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο Άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο αντιστοιχεί στα ίδια κεφάλαια που τηρούνται στις θυγατρικές σε τρίτη χώρα,

(iii) το ποσοστό των απαιτούμενων συνολικών ιδίων κεφαλαίων, βάσει του Άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε ενοποιημένη βάση των μητρικών ΑΠΙ που ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο Άρθρο 7, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού, το οποίο αντιστοιχεί στα ίδια κεφάλαια που τηρούνται στις θυγατρικές σε τρίτη χώρα.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν τις περιπτώσεις άσκησης της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο Άρθρο 9, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:

(α) τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζει ότι δεν υπάρχει ούτε προβλέπεται να υπάρξει ουσιαστικό πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων∙

(β) τον αριθμό των μητρικών ΑΠΙ που ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο Άρθρο 9, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθώς και τον αριθμό σχετικών μητρικών ΑΠΙ που περιλαμβάνουν τις θυγατρικές σε τρίτη χώρα∙ και

(γ) στη συνολική βάση της Δημοκρατίας-

(i) το ποσό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων των μητρικών ΑΠΙ που ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο Άρθρο 9, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα οποία τηρούνται στις θυγατρικές σε τρίτες χώρες,

(ii) το ποσοστό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων των μητρικών ΑΠΙ που ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο Άρθρο 9, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο αντιστοιχεί στα ίδια κεφάλαια που τηρούνται στις θυγατρικές σε τρίτη χώρα,

(iii) το ποσοστό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται βάσει του Άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, των μητρικών ΑΠΙ που ωφελούνται από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο Άρθρο 9, παράγραφος 1, του εν λόγω Κανονισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε ίδια κεφάλαια που τηρούνται στις θυγατρικές σε τρίτη χώρα.