Γενικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης από την Κεντρική Τράπεζα

26A.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τα κείμενα νόμων, κανονισμών, οδηγιών, διοικητικών πράξεων και γενικής καθοδήγησης που εκδίδονται στη Δημοκρατία όσον αφορά τον τομέα της εποπτικής ρύθμισης,

(β) τον τρόπο άσκησης των επιλογών και των διακριτικών ευχερειών που παρέχει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) τα γενικά κριτήρια και μεθόδους που χρησιμοποιεί για την εξέταση και την αξιολόγηση που αναφέρεται στα εδάφια (6), (7), (8), (9), (9δις), (9Α) και (9Β) του άρθρου 26, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (9) του άρθρου 26,

(δ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 26Γ(2), 27(4) και (5), 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28ΣΤ του παρόντος Νόμου και, κατά περίπτωση, των άρθρων 15, 16 και 17 του περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμου, τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα καίρια σημεία της υλοποίησης του πλαισίου προληπτικής εποπτείας από την Κεντρική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και της φύσης των εποπτικών μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 29(1)(α) και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 41Γ.

(2) Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) επαρκούν για την αξιόπιστη σύγκριση των μεθόδων που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών-μελών και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με κοινό μορφότυπο και ενημερώνονται τακτικά, και είναι προσβάσιμες μέσω μιας και μόνης ηλεκτρονικής τοποθεσίας.