Γενικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης από την Κεντρική Τράπεζα

26A.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τα κείμενα νόμων, κανονισμών, οδηγιών, διοικητικών πράξεων και γενικής καθοδήγησης που εκδίδονται στη Δημοκρατία όσον αφορά τον τομέα της εποπτικής ρύθμισης,

(β) τον τρόπο άσκησης των επιλογών και των διακριτικών ευχερειών που παρέχει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) τα γενικά κριτήρια και μεθόδους που χρησιμοποιεί για την εξέταση και την αξιολόγηση που αναφέρεται στα εδάφια (6), (7), (8), (9), (9δις), (9Α) και (9Β) του άρθρου 26, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (9) του άρθρου 26,

(δ) τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 27, του άρθρου 27Α, του εδαφίου (2) του άρθρου 26Γ και των άρθρων  27Β, 27Γ, 27Δ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28ΣΤ του παρόντος Νόμου και των άρθρων 129 και 132 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε, τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα καίρια σημεία της εφαρμογής του πλαισίου προληπτικής εποπτείας από την Κεντρική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και της φύσης των εποπτικών μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 29Α, και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 41Γ.

(2) Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) επαρκούν για την αξιόπιστη σύγκριση των μεθόδων που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών-μελών και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με κοινό μορφότυπο και ενημερώνονται τακτικά, και είναι προσβάσιμες μέσω μιας και μόνης ηλεκτρονικής τοποθεσίας.