Δημοσιοποίηση πληροφοριών από την Κεντρική Τράπεζα

26Α.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τα κείμενα νόμων, κανονισμών, οδηγιών, διοικητικών πράξεων και γενικής καθοδήγησης που εκδίδονται στη Δημοκρατία όσον αφορά τον τομέα της εποπτικής ρύθμισης,

(β) τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων και των ευχερειών που παρέχει η κοινοτική νομοθεσία,

(γ) τα γενικά κριτήρια και μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί για την εξέταση και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 26, και

(δ) τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (5) του άρθρου 27 και των άρθρων 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 28Α, 28Β και 28Δ, τα αθροιστικά στατιστικά δεδομένα για βασικές πτυχές της εφαρμογής του εποπτικού πλαισίου από την Κεντρική Τράπεζα.

(2) Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται, τυγχάνουν τακτικής αναπροσαρμογής και είναι προσβάσιμες μέσω μιας και μόνης ηλεκτρονικής τοποθεσίας.