Πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης

26Ε.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στην Δημοκρατία, το οποίο λαμβάνει υπόψη τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης σύμφωνα με τα εδάφια (6) έως (9Α) του άρθρου 26, περιλαμβάνει τα εξής:

(α) ένδειξη του πώς η Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να ασκήσει τα καθήκοντά της και να κατανείμει τους πόρους της,

(β) προσδιορισμός των ΑΠΙ που πρόκειται να τεθούν υπό ενισχυμένη εποπτεία και τα μέτρα που λαμβάνονται για τέτοια εποπτεία όπως καθορίζεται στο εδάφιο (3),

(γ) σχέδιο για επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων ΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων και θυγατρικών αυτού που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28Α, 39Α και 39Β.

(2) Τα προγράμματα εποπτικής εξέτασης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ΑΠΙ:

(α) ΑΠΙ για τα οποία τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που προνοούνται στα σημεία (α) και (ζ) της παραγράφου (1) του Παραρτήματος ΙΙΙ και του άρθρου 26ΣΤ ή το αποτέλεσμα της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης βάσει των εδάφιων (6) έως (9Α) του άρθρου 26 δείχνουν την ύπαρξη σημαντικών κινδύνων για τη συνεχή χρηματοοικονομική τους αρτιότητα ή μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(β) [Διαγράφηκε],

(γ) οποιαδήποτε άλλα ΑΠΙ που η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί αναγκαίο.

(3) Όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα με τα εδάφια (6) έως (9Α) του  άρθρου 26, αν είναι απαραίτητο λαμβάνονται, ειδικότερα, τα ακόλουθα μέτρα:

(α) αύξηση του αριθμού ή της συχνότητας των επιτόπου επιθεωρήσεων του ΑΠΙ,

(β) μόνιμη παρουσία της αρμόδιας αρχής στο ΑΠΙ,

(γ) υποβολή πρόσθετης ή συχνότερης πληροφόρησης από το ΑΠΙ,

(δ) πρόσθετες ή συχνότερες εξετάσεις του λειτουργικού, στρατηγικού ή επιχειρηματικού σχεδίου του ΑΠΙ,

(ε) θεματικές εξετάσεις που παρακολουθούν συγκεκριμένους κινδύνους που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν.

(4) Η θέσπιση προγράμματος εποπτικής εξέτασης από την Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής να διενεργούν, κατά περίπτωση, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τα υποκαταστήματα ΑΠΙ στο έδαφός τους σύμφωνα με το ΄Αρθρο 52, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.