Εποπτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων

26ΣΤ. Η Κεντρική Τράπεζα διενεργεί τις ενδεδειγμένες, τουλάχιστον μια φορά ετησίως, εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης που προβλέπεται στα εδάφια (6) έως (9Α) του άρθρου 26.