Διαρκής εξέταση της άδειας χρήσης εσωτερικών προσεγγίσεων

26Ζ.-(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα αναθεωρεί σε τακτική βάση και τουλάχιστον κάθε τρία έτη, τη συμμόρφωση των ΑΠΙ προς τις απαιτήσεις αναφορικά με τις προσεγγίσεις που απαιτούν την έγκριση της προτού χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των απαιτήσεων περί ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το Τρίτο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε αλλαγές στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ΑΠΙ και στην εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων σε νέα προϊόντα.

(β) Όταν εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις της εσωτερικής προσέγγισης στη σύλληψη κινδύνων, η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι αυτές διορθώνονται ή λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απάμβλυνση των επιπτώσεών τους, περιλαμβανομένου και μέσω της επιβολής υψηλότερων πολλαπλασιαστικών συντελεστών, ή της επιβολής κεφαλαιακών προσαυξήσεων, ή άλλων προσφορών και αποτελεσματικών μέτρων.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ειδικότερα εξετάζει και αξιολογεί κατά πόσο το ΑΠΙ χρησιμοποιεί άρτια αναπτυγμένες και επικαιροποιημένες τεχνικές και πρακτικές για τις εν λόγω προσεγγίσεις.

(3) Αν σε εσωτερικό μοντέλο κινδύνου αγοράς, πληθώρα υπερβάσεων όπως αυτές που αναφέρονται στο Άρθρο 366 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δείχνουν ότι το μοντέλο δεν είναι ή δεν είναι πλέον αρκετά ακριβές, η Κεντρική Τράπεζα ανακαλεί την άδεια χρήσης του εσωτερικού μοντέλου ή επιβάλλει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το μοντέλο θα βελτιωθεί άμεσα.

(4)(α) Εάν ΑΠΙ έχει λάβει έγκριση να εφαρμόσει προσέγγιση που απαιτεί την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας πριν από τη χρήση της εν λόγω προσέγγισης για τον υπολογισμό των απαιτήσεων περί ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το Τρίτο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, αλλά δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής, η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί όπως  το ΑΠΙ είτε αποδείξει στην Κεντρική Τράπεζα ότι οι επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωσή είναι ασήμαντες, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είτε καταθέσει σχέδιο για την έγκαιρη αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις και όπως ορίσει προθεσμία εφαρμογής του. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει βελτιώσεις στο σχέδιο αν αυτό δεν αναμένεται να επιφέρει πλήρη συμμόρφωση ή αν η προθεσμία είναι ακατάλληλη.

(β) Αν το ΑΠΙ δεν αναμένεται να μπορέσει να επαναφέρει τη συμμόρφωση εντός κατάλληλης προθεσμίας και, κατά περίπτωση, δεν έχει αποδείξει ικανοποιητικά ότι οι επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση είναι ασήμαντες, η έγκριση για την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής ανακαλείται ή περιορίζεται στα συμμορφούμενα τμήματα ή στα τμήματα στα οποία η συμμόρφωση είναι εφικτή εντός κατάλληλης προθεσμίας.

(5) Κατά την εξέταση των εγκρίσεων χρήσης εσωτερικών προσεγγίσεων τις οποίες παρέχει σε ΑΠΙ η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη αναλύσεις και τα συγκριτικά κριτήρια ιδίως για τον ορισμό των ανοιγμάτων σε αθέτηση και το χειρισμό παρόμοιων κινδύνων και ανοιγμάτων, που περιέχονται σε κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύσσει η ΕΑΤ σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.