Εφαρμογή εποπτικών μέτρων σε ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία με παρόμοια προφίλ κινδύνου

26Η. [Διαγράφηκε]