Περιορισμοί στην κατοχή μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών

17.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε είτε με οποιοδήποτε συνεργάτη ή συνεργάτες να έχει τον έλεγχο οποιασδήποτε τράπεζας που συστάθηκε στη Δημοκρατία ή της μητρικής της εταιρείας, εκτός αν εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ο όρος "συνεργάτης" σε σχέση με πρόσωπο που αγοράζει ή κατέχει μετοχές περιλαμβάνει-

(α) Σύζυγο ή πρόσωπα πρώτου βαθμού συγγένειας του προσώπου αυτού·

(β) οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας το πρόσωπο αυτό είναι σύμβουλος ή έχει τον έλεγχο της·

(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι συνέταιρος του προσώπου αυτού και σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία-

(i) οποιοδήποτε σύμβουλο ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο της εταιρείας αυτής·

(ii) οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της εταιρείας αυτής· και

(iii)οποιοδήποτε σύμβουλο οποιασδήποτε τέτοιας θυγατρικής εταιρείας·

(δ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα των οποίων τα συμφέροντα, κατά τη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, είναι αλληλοεξαρτώμενα με τα συμφέροντα του προσώπου αυτού.