Περιορισμοί στην κατοχή μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών

17.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε είτε με οποιοδήποτε συνεργάτη ή συνεργάτες να έχει τον έλεγχο οποιασδήποτε τράπεζας που συστάθηκε στη Δημοκρατία ή της μητρικής της εταιρείας, εκτός αν εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.

Νοείται ότι, για οποιαδήποτε πρόθεση αύξησης της συμμετοχής σε τράπεζα ή στην μητρική της εταιρεία πέραν του επιπέδου συμμετοχής που έχει αρχικά εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Περαιτέρω, για οποιαδήποτε πρόθεση μείωσης της συμμετοχής σε τράπεζα ή στην μητρική της εταιρεία απαιτείται κοινοποίηση στην Κεντρική Τράπεζα:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα οποιων-δήποτε διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου στη Δημοκρατία, εάν μια συμμετοχή σε τράπεζα ή στην μητρική της εταιρεία αποκτηθεί παρά  την  αντίθεση της Κεντρικής Τράπεζας, αυτή ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που δύναται να επιβάλει, ορίζει είτε την αναστολή της άσκησης των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, είτε την ακυρότητα ή δυνατότητα ακύρωσης των σχετικών ψήφων.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ο όρος "συνεργάτης" σε σχέση με πρόσωπο που αγοράζει ή κατέχει μετοχές περιλαμβάνει-

(α) Σύζυγο ή πρόσωπα πρώτου βαθμού συγγένειας του προσώπου αυτού·

(β) οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας το πρόσωπο αυτό είναι σύμβουλος ή έχει τον έλεγχο της·

(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι συνέταιρος του προσώπου αυτού και σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία-

(i) οποιοδήποτε σύμβουλο ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο της εταιρείας αυτής·

(ii) οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της εταιρείας αυτής· και

(iii)οποιοδήποτε σύμβουλο οποιασδήποτε τέτοιας θυγατρικής εταιρείας·

(δ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα των οποίων τα συμφέροντα, κατά τη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, είναι αλληλοεξαρτώμενα με τα συμφέροντα του προσώπου αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει έλεγχο οποιασδήποτε τράπεζας είναι τράπεζα, ασφαλιστική επιχείρηση ή Ε.Π.Ε.Υ. με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή μητρική τράπεζας, ασφαλιστικής επιχείρησης ή Ε.Π.Ε.Υ. με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει τράπεζα, ασφαλιστική επιχείρηση ή Ε.Π.Ε.Υ. με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, η Κεντρική Τράπεζα, προτού προχωρήσει σε έγκριση, διαβουλεύεται με τις οικείες αρμόδιες εποπτικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία του προτιθέμενου αγοραστή.