Πώληση ή εκχώρηση ή διάθεση δανειακού χαρτοφυλακίου και/ή δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης υπό προϋποθέσεις

16Α. [Διαγράφηκε]