Εποπτικές εξουσίες

30.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς των άρθρων 26(6), (7), (8), (9), (9δις), (9Α) και (9Β), 26Ζ(4), 29Α και των παραγράφων (4) και (5) του Παραρτήματος ΙΙΙ ή σε περίπτωση που ΑΠΙ παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους της άδειάς του, ή όταν η ρευστότητα και η αξία των στοιχείων του ενεργητικού του έχουν κατά τη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας αλλοιωθεί ή επηρεαστεί δυσμενώς, ή όταν υφίσταται κίνδυνος να ελαττωθεί η ικανότητα του ΑΠΙ για έγκαιρη αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του, ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εξασφάλιση των συμφερόντων των καταθετών ή πιστωτών, καθώς και για σκοπούς της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, έχει τις κατωτέρω εξουσίες:

(α) Να απαιτήσει από το ΑΠΙ να λάβει αμέσως τέτοια μέτρα για θεραπεία της κατάστασης όπως η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει ή να περιορίσει τις εργασίες του ΑΠΙ με την επιβολή όρων στην άδεια λειτουργίας της όταν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει τούτο σκόπιμο·

(β) χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α) πιο πάνω, να επιβάλει όρους δυνάμει του άρθρου αυτού ειδικά για-

(i) να απαιτήσει από το ΑΠΙ να πάρει ορισμένα μέτρα ή να αποφύγει να υιοθετήσει ή να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή να περιορίσει το πεδίο των εργασιών της καθοιονδήποτε τρόπο·

(ii) να επιβάλει περιορισμούς στην αποδοχή καταθέσεων, την παροχή χορηγήσεων ή την πραγματοποίηση επενδύσεων από το ΑΠΙ·

(iii) να απαγορεύσει την προσέλκυση καταθέσεων από το ΑΠΙ, είτε γενικά, είτε από καθορισμένα πρόσωπα ή τάξη προσώπων·

(iv) να απαγορεύσει στο ΑΠΙ να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή τάξη συναλλαγών·

(v) να απαιτήσει την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους διοικητικού οργάνου, διευθύνων συμβούλου ή διευθυντή του ΑΠΙ ·

(vi) να απαιτήσει από ΑΠΙ να διαθέτει πρόσθετα ίδια κεφάλαια πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 30δις∙

(vii) να απαιτήσει την ενίσχυση των διευθετήσεων, διαδικασιών, μηχανισμών και στρατηγικών που τέθηκαν σε εφαρμογή από το ΑΠΙ σύμφωνα με τα εδάφια (2), (3) και (5) του άρθρου 19 και το άρθρο 19Α∙

(viii) να απαιτήσει από ΑΠΙ να εφαρμόσει ειδική πολιτική προβλέψεων ή μεταχείριση των στοιχείων του ενεργητικού σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων∙

(ix) να θέσει περιορισμούς ή όρια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, το επιχειρηματικό φάσμα ή το δίκτυο των ΑΠΙ ή να ζητά την εκποίηση δραστηριοτήτων που θέτουν υπερβολικούς κινδύνους στην ευρωστία του ΑΠΙ∙

(x) να απαιτήσει τη μείωση του κινδύνου τον οποίον ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα του ΑΠΙ συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε τρίτους:

Νοείται ότι η λήψη των μέτρων που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), υπόκεινται στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (5) του άρθρου 27 και στα άρθρα 27Α, 27Β, 27Γ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28Δ του παρόντος νόμου˙

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να τροποποιεί ή να ανακαλεί οποιουσδήποτε όρους που έχουν επιβληθεί δυνάμει των παραγράφων (α) ή (β) πιο πάνω.

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Α να προβεί σε διαβουλεύσεις με άλλα πιστωτικά ιδρύματα για τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν·

(δ) να αναλάβει τη διαχείριση των εργασιών του ΑΠΙ και να τις διεξάγει εξ ονόματος της για τόσο χρονικό διάστημα όσο η Κεντρική Τράπεζα κρίνει αναγκαίο. Σε τέτοια περίπτωση το ΑΠΙ υποχρεούται να παρέχει προς την Κεντρική Τράπεζα όλες τις διευκολύνσεις που η τελευταία δυνατό να ζητήσει για τη διεξαγωγή των εργασιών του ΑΠΙ·

(ε) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Α, να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του ΑΠΙ·

(στ) να απαιτήσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 30Α:

Νοείται ότι οι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις πρόνοιες περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 30Α του παρόντος Νόμου.

(ζ) [Διαγράφηκε]∙

(η) να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διανομή κερδών ή την καταβολή τόκων από ΑΠΙ στους μετόχους, στα μέλη ή στους κατόχους των Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1, εφόσον η απαγόρευση δεν συνιστά γεγονός αθέτησης υποχρέωσης του ΑΠΙ, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων∙

(θ) να απαιτεί από ΑΠΙ τον περιορισμό της μεταβλητής αμοιβής ως ποσοστού των καθαρών εσόδων όταν το ύψος της δεν συνάδει με τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης∙

(ι) να απαιτήσει από το ΑΠΙ να της υποβάλει σχέδιο για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου και του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθώς και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών και να ορίζει προθεσμία για την εφαρμογή του, περιλαμβανομένων και βελτιώσεων του σχεδίου αυτού όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και την προθεσμία∙

(ια) να απαιτήσει από ΑΠΙ να χρησιμοποιεί τα καθαρά κέρδη για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων∙

(ιβ) να επιβάλλει απαιτήσεις για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών, περιλαμβανομένων των αναφορών σχετικά με τα ίδια κεφάλαια,  τη ρευστότητα και τη μόχλευση∙

(ιγ) να επιβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις ρευστότητας, περιλαμβανομένων περιορισμών στις αναντιστοιχίες ληκτότητας μεταξύ ενεργητικού και παθητικού∙

(ιδ) να απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες·

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, προτού προβεί στη λήψη οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), υποβάλλει έκθεση προς το ΑΠΙ με την οποία την καλεί να υποβάλει τις απόψεις της εντός τακτής προθεσμίας τριών τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της έκθεσης.

(3)(α) Για τους σκοπούς της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλλει στα ΑΠΙ απαιτήσεις για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών, μόνο όταν η σχετική απαίτηση είναι κατάλληλη και αναλογική ως προς τον σκοπό για τον οποίο απαιτούνται οι πληροφορίες και οι ζητούμενες πληροφορίες δεν είναι αλληλεπικαλυπτόμενες.

(β) Για τους σκοπούς των άρθρων 26(6), (7), (8), (9), (9δις), (9Α) και (9Β), 26Ε, 26ΣΤ, 26Ζ, 29Α και του Παραρτήματος ΙΙΙ, κάθε πρόσθετη πληροφορία που μπορεί να απαιτείται από τα  ΑΠΙ θεωρείται ως επαναληπτική, όταν οι ίδιες ή οι κατ' ουσίαν ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη αναφερθεί με άλλο τρόπο στην Κεντρική Τράπεζα ή μπορούν να παράγονται από την Κεντρική Τράπεζα.

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα δεν απαιτεί την αναφορά πρόσθετων πληροφοριών από ΑΠΙ, όταν τις έχει ήδη λάβει υπό διαφορετική μορφή ή επίπεδο ανάλυσης και αυτή η διαφορετική μορφή ή το επίπεδο ανάλυσης δεν αποτρέπουν την Κεντρική Τράπεζα από την παραγωγή πληροφοριών ίδιας ποιότητας και αξιοπιστίας με εκείνες που παράγονται με βάση τις πρόσθετες πληροφορίες που θα αναφέρονταν με άλλο τρόπο σε αυτή.

(4) [Διαγράφηκε].