Εποπτικά μέτρα

29Α.-(1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα σε πρώιμο στάδιο για να αντιμετωπίσουν συναφή προβλήματα στις εξής καταστάσεις:

(α) το ΑΠΙ δεν τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών ή τους όρους της άδειάς του,

(β) η Κεντρική Τράπεζα έχει στοιχεία ότι το ΑΠΙ ενδέχεται να παραβεί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), στις εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας περιλαμβάνονται εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 30.