Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων

30δις.-(1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα επιβάλλει την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 30(1)(β)(vi) εάν, βάσει των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 26(6), (7), (8), (9), (9δις), (9Α) και (9Β) και 26Ζ, διαπιστώσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις για ένα συγκεκριμένο ΑΠΙ:

(i) Το ΑΠΙ είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους ή στοιχεία κινδύνων που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται επαρκώς, όπως ορίζει το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο Τρίτο, Τέταρτο, και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402·

(ii) το ΑΠΙ δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 19(2), (3) και (5) και 19Α του παρόντος Νόμου ή στο Άρθρο 393 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και πιθανώς άλλα μέτρα εποπτείας δεν θα επαρκούσαν ώστε να μπορούν να τηρηθούν οι απαιτήσεις αυτές εντός κατάλληλου χρονοδιαγράμματος·

(iii) οι προσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο (4) του Παραρτήματος ΙΙΙ θεωρούνται ανεπαρκείς, ώστε να επιτρέψουν στο ΑΠΙ να πωλήσει ή να αντισταθμίσει τις θέσεις του σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς σημαντικές ζημίες υπό κανονικές συνθήκες αγοράς·

(iv) η αξιολόγηση που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26Ζ(4) αποκαλύπτει ότι η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της επιτρεπόμενης προσέγγισης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκείς απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων·

(v) το ΑΠΙ αδυνατεί επανειλημμένως να καθορίζει ή να τηρεί επαρκές επίπεδο πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της καθοδήγησης που ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 30τρις(3)·

(vi) άλλες καταστάσεις που αφορούν μεμονωμένα ΑΠΙ, οι οποίες η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι προκαλούν σημαντικές εποπτικές ανησυχίες.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα επιβάλλει την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 30(1)(β)(vi), μόνο για την κάλυψη των κινδύνων που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα ΑΠΙ λόγω των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων όσων αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις ορισμένων οικονομικών εξελίξεων και εξελίξεων της αγοράς στα χαρακτηριστικά κινδύνου συγκεκριμένου ΑΠΙ.

(2)(α) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), οι κίνδυνοι ή τα στοιχεία κινδύνου θεωρούνται ότι δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται επαρκώς από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο Τρίτο, Τέταρτο και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 μόνο όταν τα ποσά, τα είδη και η κατανομή των κεφαλαίων που κρίνονται επαρκή από την Κεντρική Τράπεζα, λαμβανομένης υπόψη της εποπτικής επανεξέτασης της αξιολόγησης που διενεργείται από τα ΑΠΙ σύμφωνα με το άρθρο 19Α(1), είναι υψηλότερα από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο Τρίτο, Τέταρτο και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κινδύνου κάθε επιμέρους ΑΠΙ, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το ΑΠΙ, μεταξύ άλλων-

(i) τους κινδύνους που αφορούν το εκάστοτε ΑΠΙ ή τα στοιχεία των κινδύνων αυτών που εξαιρούνται ρητά ή δεν καλύπτονται ρητά από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο Τρίτο, Τέταρτο και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402·

(ii) τους κινδύνους που αφορούν το εκάστοτε ΑΠΙ ή τα στοιχεία των κινδύνων αυτών που ενδέχεται να υποτιμώνται παρά τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο Τρίτο, Τέταρτο και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

(γ) Στον βαθμό που οι κίνδυνοι ή τα στοιχεία κινδύνων υπόκεινται σε μεταβατικές ρυθμίσεις ή διατάξεις αποδοχής του προϋφιστάμενου καθεστώτος της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν θεωρούνται κίνδυνοι ή στοιχεία τέτοιων κινδύνων που ενδέχεται να υποτιμώνται παρά τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο Τρίτο, Τέταρτο και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

(δ) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), τα κεφάλαια που θεωρούνται επαρκή καλύπτουν όλους τους κινδύνους ή τα στοιχεία κινδύνων που προσδιορίζονται ως σημαντικοί σύμφωνα με την αξιολόγηση που ορίζεται στην παράγραφο (β), οι οποίοι δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται επαρκώς από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο Τρίτο, Τέταρτο και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

(ε) Κίνδυνος επιτοκίου που προκύπτει από θέσεις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών δύναται να θεωρηθεί σημαντικός τουλάχιστον στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (5) του Παραρτήματος ΙΙΙ, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα, κατά την εκτέλεση του ελέγχου και της αξιολόγησης, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση από το ΑΠΙ του κινδύνου επιτοκίου που προκύπτει από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών είναι επαρκής και ότι το ΑΠΙ δεν είναι υπερβολικά εκτεθειμένο στον κίνδυνο επιτοκίου που προκύπτει από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών.

(3)(α) Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Κεντρική Τράπεζα προσδιορίζει το επίπεδο των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται βάσει της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ως τη διαφορά μεταξύ του κεφαλαίου που κρίνεται ότι επαρκεί σύμφωνα με το εδάφιο (2) και των σχετικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο Τρίτο, Τέταρτο και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402.

(β) Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Κεντρική Τράπεζα προσδιορίζει το επίπεδο των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται βάσει της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ως τη διαφορά μεταξύ του κεφαλαίου που κρίνεται ότι επαρκεί σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου και των σχετικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο Τρίτο και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(4)(α) Το ΑΠΙ συμμορφώνεται προς την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων την οποία επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα βάσει του άρθρου 30(1)(β)(vi) για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης με ίδια κεφάλαια που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Τουλάχιστον τα τρία τέταρτα της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων καλύπτονται με κεφάλαια της κατηγορίας 1·

(ii) τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) αποτελούνται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1:

Νοείται ότι, το ίδρυμα συμμορφώνεται προς την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων την οποία επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα βάσει του άρθρου 30(1)(β)(vi) για την αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης με κεφάλαια της κατηγορίας 1.

(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (α), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει από συγκεκριμένο ΑΠΙ να πληροί την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων με υψηλότερο ποσοστό κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 ή κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, όπου χρειάζεται και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών του ΑΠΙ.

(γ) Ίδια κεφάλαια, που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 30(β)(vi) και επιβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

(i) Των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) και γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(ii) της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας·

(iii) της καθοδήγησης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που αναφέρεται στο άρθρο 30τρις(3), όταν η καθοδήγηση αυτή αφορά κινδύνους εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης.

(δ) Ίδια κεφάλαια, που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 30(β)(vi) και επιβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

(i) Της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που προβλέπεται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(ii) της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης που προβλέπεται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(iii) της καθοδήγησης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που αναφέρεται  στο άρθρο 30τρις(3), όταν η καθοδήγηση αυτή αφορά κινδύνους υπερβολικής μόχλευσης.

(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα αιτιολογεί δεόντως και γραπτώς προς κάθε όργανο την απόφαση της επιβολής πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 30(1)(β)(vi), παρέχοντας τουλάχιστον σαφή εικόνα για την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (4).

(β) Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει, στην περίπτωση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ειδική έκθεση των λόγων για τους οποίους η επιβολή καθοδήγησης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια δεν θεωρείται πλέον επαρκής.