Καθοδήγηση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια

30τρις.-(1) Σύμφωνα με τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 19Α, τα ΑΠΙ καθορίζουν το εσωτερικό τους κεφάλαιο σε κατάλληλο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που επαρκεί, ώστε να καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ένα ΑΠΙ και να διασφαλίζεται ότι τα ίδια κεφάλαια του ΑΠΙ μπορούν να απορροφήσουν δυνητικές ζημιές που απορρέουν από σενάρια ακραίων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων προσδιορίζονται σύμφωνα με τις εποπτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 26ΣΤ.

(2)(α) Η Κεντρική Τράπεζα επανεξετάζει τακτικά το επίπεδο του εσωτερικού κεφαλαίου που καθορίζεται από κάθε ΑΠΙ, σύμφωνα με το εδάφιο (1) στο πλαίσιο των ελέγχων και των αξιολογήσεων που διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 26(6), (7), (8), (9), (9δις), (9Α) και (9Β) και 26Ζ, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 26ΣΤ.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει, με βάση την επανεξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) για κάθε ΑΠΙ το συνολικό επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων που κρίνει κατάλληλο.

(3)(α) Η Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει στα ΑΠΙ την καθοδήγησή της ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια.

(β) Τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια τα οποία αφορά η καθοδήγηση είναι τα ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν το σχετικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται σύμφωνα με το Τρίτο, Τέταρτο και Έβδομο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, το άρθρο 30(1)(β)(vi) και τον ορισμό του όρου «συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας» του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου ή σύμφωνα με το Άρθρο 92, παράγραφος 1α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά περίπτωση, τα οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη του συνολικού επιπέδου των ιδίων κεφαλαίων που θεωρείται κατάλληλο από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(4)(α) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει καθοδήγηση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με το εδάφιο (3), ειδικά για κάθε ΑΠΙ.

(β) Η καθοδήγηση δύναται να καλύπτει κινδύνους οι οποίοι αντιμετωπίζονται από την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(β)(vi), μόνο στον βαθμό που καλύπτει πτυχές των κινδύνων αυτών, οι οποίες δεν καλύπτονται ήδη βάσει της εν λόγω απαίτησης.

(5)(α) Ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της καθοδήγησης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που ανακοινώνεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

(i) Των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) και γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(ii) της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 30δις και επιβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης και της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας.

(β) Ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της καθοδήγησης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που ανακοινώνεται βάσει του εδαφίου (3) για την αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό την κάλυψη της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που ορίζεται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, της απαίτησης του άρθρου 30δις του παρόντος Νόμου που επιβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης και της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης που αναφέρεται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(6) Η μη κάλυψη της καθοδήγησης που αναφέρεται στο εδάφιο (3), όταν ένα ΑΠΙ πληροί τις σχετικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του Τρίτου, Τέταρτου και Έβδομου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, τη σχετική πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο άρθρο 30(1)(β)(vi) του παρόντος Νόμου και, κατά περίπτωση, τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας ή την απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης που αναφέρεται στο Άρθρο 92, παράγραφος 1α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν συνεπάγεται την εφαρμογή των περιορισμών του άρθρου 22Γ ή 22Γτρις του παρόντος Νόμου.