Συνεργασία με τις αρχές εξυγίανσης

30τετράκις. Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί στις σχετικές αρχές εξυγίανσης την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων την οποία επιβάλλει σε ΑΠΙ βάσει του άρθρου 30(1)(β)(vi) και κάθε καθοδήγηση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που ανακοινώνεται σε ΑΠΙ σύμφωνα με το άρθρο 30τρις(3).