Εποπτικές εξουσίες

30.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς των εδαφίων (6) έως (9Α) του άρθρου 26,  του εδαφίου (4) του άρθρου 26Ζ και των άρθρων 26Η, 29Α, και της παραγράφου (4) του Παραρτήματος ΙΙΙ ή με τους όρους της άδειάς του, ή όταν η ρευστότητα και η αξία των στοιχείων του ενεργητικού του έχουν κατά τη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας αλλοιωθεί ή επηρεαστεί δυσμενώς, ή όταν υφίσταται κίνδυνος να ελαττωθεί η ικανότητα του ΑΠΙ για έγκαιρη αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του, ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εξασφάλιση των συμφερόντων των καταθετών ή πιστωτών, καθώς και για σκοπούς της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, έχει τις κατωτέρω εξουσίες:

(α) Να απαιτήσει από το ΑΠΙ να λάβει αμέσως τέτοια μέτρα για θεραπεία της κατάστασης όπως η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει ή να περιορίσει τις εργασίες του ΑΠΙ με την επιβολή όρων στην άδεια λειτουργίας της όταν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει τούτο σκόπιμο·

(β) χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α) πιο πάνω, να επιβάλει όρους δυνάμει του άρθρου αυτού ειδικά για-

(i) να απαιτήσει από το ΑΠΙ να πάρει ορισμένα μέτρα ή να αποφύγει να υιοθετήσει ή να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή να περιορίσει το πεδίο των εργασιών της καθοιονδήποτε τρόπο·

(ii) να επιβάλει περιορισμούς στην αποδοχή καταθέσεων, την παροχή χορηγήσεων ή την πραγματοποίηση επενδύσεων από το ΑΠΙ·

(iii) να απαγορεύσει την προσέλκυση καταθέσεων από το ΑΠΙ, είτε γενικά, είτε από καθορισμένα πρόσωπα ή τάξη προσώπων·

(iv) να απαγορεύσει στο ΑΠΙ να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή τάξη συναλλαγών·

(v) να απαιτήσει την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους διοικητικού οργάνου, πρώτου εκτελεστικού διευθυντή ή διευθυντή του ΑΠΙ ·

(vi) να απαιτήσει από ΑΠΙ να διαθέτει ίδια κεφάλαια πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται στα άρθρα  22Β, 22Γ και 22Δ και στον περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμο, καθώς και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά στοιχεία κινδύνων και κινδύνους που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 του εν λόγω Κανονισμού∙

(vii) να απαιτήσει την ενίσχυση των διευθετήσεων, διαδικασιών, μηχανισμών και στρατηγικών που τέθηκαν σε εφαρμογή από το ΑΠΙ σύμφωνα με τα εδάφια (2), (3) και (5) του άρθρου 19 και το άρθρο 19Α∙

(viii) να απαιτήσει από ΑΠΙ να εφαρμόσει ειδική πολιτική προβλέψεων ή μεταχείριση των στοιχείων του ενεργητικού σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων∙

(ix) να θέσει περιορισμούς ή όρια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, το επιχειρηματικό φάσμα ή το δίκτυο των ΑΠΙ ή να ζητά την εκποίηση δραστηριοτήτων που θέτουν υπερβολικούς κινδύνους στην ευρωστία του ΑΠΙ∙

(x) να απαιτήσει τη μείωση του κινδύνου τον οποίον ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα του ΑΠΙ:

Νοείται ότι η λήψη των μέτρων που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), υπόκεινται στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (5) του άρθρου 27 και στα άρθρα 27Α, 27Β, 27Γ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28Δ του παρόντος νόμου˙

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να τροποποιεί ή να ανακαλεί οποιουσδήποτε όρους που έχουν επιβληθεί δυνάμει των παραγράφων (α) ή (β) πιο πάνω.

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Α να προβεί σε διαβουλεύσεις με άλλα πιστωτικά ιδρύματα για τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν·

(δ) να αναλάβει τη διαχείριση των εργασιών του ΑΠΙ και να τις διεξάγει εξ ονόματος της για τόσο χρονικό διάστημα όσο η Κεντρική Τράπεζα κρίνει αναγκαίο. Σε τέτοια περίπτωση το ΑΠΙ υποχρεούται να παρέχει προς την Κεντρική Τράπεζα όλες τις διευκολύνσεις που η τελευταία δυνατό να ζητήσει για τη διεξαγωγή των εργασιών του ΑΠΙ·

(ε) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Α, να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του ΑΠΙ·

(στ) να απαιτήσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 30Α:

Νοείται ότι οι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις πρόνοιες περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 30Α του παρόντος Νόμου.

(ζ) να απαιτήσει, ακόμα και χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30Β, την κατάρτιση και υποβολή σχεδίου ανάκαμψης από το ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και την υποβολή πληροφοριών για την κατάρτιση σχεδίου αναδιοργάνωσης από την Κεντρική Τράπεζα ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013∙

(η) να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διανομή κερδών από ΑΠΙ στους μετόχους, στα μέλη ή στους κατόχους των Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1, εφόσον η απαγόρευση δεν συνιστά γεγονός αθέτησης υποχρέωσης του ΑΠΙ, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων∙

(θ) να απαιτεί από ΑΠΙ τον περιορισμό της μεταβλητής αμοιβής ως ποσοστού των καθαρών εσόδων όταν το ύψος της δεν συνάδει με τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης∙

(ι) να απαιτήσει από το ΑΠΙ να καταθέσει σχέδιο για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου και του περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 καθώς και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων οδηγιών και να ορίζει προθεσμία για την εφαρμογή του, περιλαμβανομένων και βελτιώσεων του σχεδίου αυτού όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και την προθεσμία∙

(ια) να απαιτήσει από ΑΠΙ να χρησιμοποιεί τα καθαρά κέρδη για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων∙

(ιβ) να επιβάλλει απαιτήσεις για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση κεφαλαίου και ρευστότητας∙

(ιγ) να επιβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις ρευστότητας, περιλαμβανομένων περιορισμών στις αναντιστοιχίες ληκτότητας μεταξύ ενεργητικού και παθητικού∙

(ιδ) να απαιτεί πρόσθετες δημοσιοποιήσεις.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα, προτού προβεί στη λήψη οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), υποβάλλει έκθεση προς το ΑΠΙ με την οποία την καλεί να υποβάλει τις απόψεις της εντός τακτής προθεσμίας τριών τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της έκθεσης.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα επιβάλλει τις πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στην παράγραφο (α)  του εδαφίου (1) τουλάχιστον όταν:

(α) ένα ΑΠΙ δεν πληροί την απαίτηση που προβλέπεται στα εδάφια (2), (3) και (5) του άρθρου 19 και στο άρθρο 19Α του παρόντος Νόμου ή το Άρθρο 393 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(β) κίνδυνοι ή στοιχεία κινδύνων δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στα άρθρα 22Γ και 22Δ του παρόντος Νόμου και στον περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(γ) μόνη της η εφαρμογή άλλων διοικητικών μέτρων δεν είναι πιθανό να βελτιώσει επαρκώς εντός του κατάλληλου χρονικού πλαισίου τις διευθετήσεις, διαδικασίες, μηχανισμούς και στρατηγικές,

(δ) η επανεξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο (4) του Παραρτήματος ΙΙΙ ή στο εδάφιο (4) του άρθρου 26Ζ, αποκαλύπτει ότι η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της αντίστοιχης προσέγγισης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκείς απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων,

(ε) ενδέχεται οι κίνδυνοι να είναι υποτιμημένοι παρά τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, στον περί της Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή

(στ) ένα ΑΠΙ αναφέρει στην Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το Άρθρο 377, παράγραφος 5, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ότι τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υπερβαίνουν σημαντικά τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του για το χαρτοφυλάκιο συσχετικών συναλλαγών.

(4) Για τον σκοπό του καθορισμού του κατάλληλου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων με βάση την εξέταση και την αξιολόγηση που διενεργούνται σύμφωνα με τα εδάφια (6) έως (9Α) του άρθρου 26, τα άρθρα 26Ε, 26ΣΤ, 26Ζ και το Παράρτημα ΙΙΙ, η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιβολή πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων, πέραν της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων, για την σύλληψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί ένα ΑΠΙ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(α) τις ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης του ΑΠΙ που αναφέρονται στο άρθρο 19Α,

(β) τις διευθετήσεις, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς του ΑΠΙ που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και (5) του άρθρου 19,

(γ) το αποτέλεσμα της εξέτασης και της αξιολόγησης που διενεργούνται σύμφωνα με τα εδάφια (6) έως (9Α) του άρθρου 26, τα άρθρα 26Ε, 26ΣΤ, 26Ζ και το Παράρτημα ΙΙΙ,

(δ) την αξιολόγηση συστημικού κινδύνου.