Συμψηφισμός

33Κ. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και των άρθρων 33(7) και 33Α(ιβ) του παρόντος Νόμου και, όταν το ΑΠΙ είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων, του άρθρου 40(4) του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, η εφαρμογή των μέτρων αναδιοργάνωσης ή η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης δεν επηρεάζουν το δικαίωμα πιστωτή να ζητήσει το συμψηφισμό της απαίτησής του με την απαίτηση του ΑΠΙ, εφόσον ο συμψηφισμός αυτός επιτρέπεται από τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του πιστωτή και του ΑΠΙ.