Προστασία τρίτων σε ειδικές περιπτώσεις

33Λ. Σε περίπτωση που ΑΠΙ , μετά τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναδιοργάνωσης ή την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, συνάπτει συμφωνία μέσω της οποίας διατίθενται -

(α) ακίνητο·

(β) πλοίο ή αεροσκάφος που εγγράφεται υποχρεωτικά σε Μητρώο· ή

(γ) κινητές αξίες ή άλλοι τίτλοι ή δικαιώματα σε τίτλους, προϋπόθεση της ύπαρξης ή της μεταβίβασης των οποίων, είναι η εγγραφή σε Μητρώο ή σε λογαριασμό ή όπου τέτοιες αξίες ή τέτοιοι τίτλοι τοποθετούνται σε κεντρικό σύστημα καταθέσων που τηρείται ή βρίσκεται στη Δημοκρατία ή άλλο κράτος-μέλος,

το κύρος της συμφωνίας διέπεται από τους νόμους του κράτους-μέλους, στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο ή το οποίο επιτάσσει την τήρηση των προαναφερθέντων Μητρώων, του λογαριασμού ή του συστήματος.