Βεβαίωση σε σχέση με διορισμό εκκαθαριστή

33Μ. Η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της απόφασης διορισμού εκκαθαριστή πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε σε κράτος-μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και διατηρεί υποκατάστημα στη Δημοκρατία ή η βεβαίωση από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους-μέλους του διορισμού του προσώπου αυτού, αποτελεί ικανοποιητική απόδειξη και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.