Βεβαίωση σε σχέση με διορισμό εκκαθαριστή

33Μ. Η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της απόφασης διορισμού εκκαθαριστή τράπεζας που συστάθηκε σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και διατηρεί υποκατάστημα στη Δημοκρατία ή η βεβαίωση από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους του διορισμού του προσώπου αυτού, αποτελεί ικανοποιητική απόδειξη και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.