Επιφυλάξεις σε σχέση με την κυριότητα. 10(Ι) του 1994, 8(Ι) του 1995, 9(Ι) του 1995, 101(Ι) του 1999

33Ι.-(1) Τηρουμένων του εδαφίου (7) του άρθρου 33 και της παραγράφου (ιβ) του άρθρου 33Α, καθώς και των διατάξεων των περί Πωλήσεως Αγαθών Νόμων του 1994 έως 1999 -

(α) η εφαρμογή των μέτρων αναδιοργάνωσης ή η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης ΑΠΙ που αγοράζει περιουσιακό στοιχείο δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του πωλητή, σ’ ότι αφορά την κυριότητα, εάν κατά την στιγμή της εφαρμογής των μέτρων αυτών ή της έναρξης της εν λόγω διαδικασίας, το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους άλλου από τη Δημοκρατία·

(β) η εφαρμογή των μέτρων αναδιοργάνωσης ή η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης ΑΠΙ που πωλεί περιουσιακό στοιχείο, μετά την παράδοση του, δεν συνιστά λόγο λύσης ή καταγγελίας της πώλησης και δεν εμποδίζει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα του πωληθέντος στοιχείου, εάν κατά τη στιγμή της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων αναδιοργάνωσης ή της έναρξης της εν λόγω διαδικασίας, το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στο έδαφος κράτους-μέλους άλλου από τη Δημοκρατία.