Συμψηφισμός

33Κ. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου και των άρθρων 33(7) και 33Α(ιβ) του παρόντος Νόμου και, όταν τράπεζα είναι ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων, του άρθρου 40(4) του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης δεν επηρεάζουν το δικαίωμα πιστωτή να ζητήσει το συμψηφισμό της απαίτησής του με την απαίτηση της τράπεζας, εφόσον ο συμψηφισμός αυτός επιτρέπεται από τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του πιστωτή και της τράπεζας.