Αδικήματα που τιμωρούνται χωρίς να ασκείται δίωξη

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα αδικήματα που περιγράφονται στην πρώτη στήλη των Πινάκων, ανεξάρτητα αν τα αδικήματα αυτά απαντώνται και σε νόμους ή κανονισμούς άλλους από τους αναφερόμενους στη δεύτερη στήλη των Πινάκων.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα του-

(α) Καθορίζει τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμόζεται ο Νόμος.

(β) Προσθέτει, αντικαθιστά ή αφαιρεί Πίνακες ή αδικήματα που αναφέρονται σ' αυτούς, με εξαίρεση τον Πίνακα V ο οποίος δεν δύναται να τροποποιηθεί με διάταγμα.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), τροποποιεί τα εξώδικα πρόστιμα τα οποία αναγράφονται στους Πίνακες με την αντικατάσταση τους με μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά μεταξύ του κατώτατου ορίου των οκτώ ευρώ (€ 8) και του ανώτατου ορίου των ογδόντα πέντε ευρώ (€85), νοουμένου ότι το εξώδικο πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό του προστίμου που προβλέπει ο νόμος ή η διοικητική πράξη, όπως αναφέρονται στο όρθρο 4.