Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος», η οποία υιοθετήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμό 73.662·

"Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο«Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος», η οποία υιοθετήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμό 73.662·

"αρχή τοπικής διοίκησης" σημαίνει Συμβούλιο Δήμου και Κοινοτικό Συμβούλιο τα οποία εγκαθιδρύονται δυνάμει των περί Δήμων και των περί Κοινοτήτων Νόμων, αντίστοιχα·

"Αστυνομία" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αστυνομίας Νόμος·

"αστυνομικός" σημαίνει μέλος της Αστυνομίας κατά την έννοια που προσδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του περί Αστυνομίας Νόμου·

"αυτοματοποιημένη αναζήτηση" σημαίνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης για την εξέταση βάσεων δεδομένων της Δημοκρατίας, άλλου κράτους μέλους ή περισσότερων του ενός κράτους μέλους ή όλων των άλλων κρατών μελών ή των συμμετεχουσών τρίτων χωρών·

"δίωξη" σημαίνει ποινική δίωξη ασκούμενη σε σχέση με πράξη ή παράλειψη που συνιστά αδίκημα κατά παράβαση των νόμων ή των διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες και που καθορίζεται στην ειδοποίηση η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5, ενώ η λέξη "καταδίκη" ερμηνεύεται ανάλογα·

"ειδοποίηση" σημαίνει την ειδοποίηση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου·

"εξώδικο πρόστιμο" σημαίνει το πρόστιμο το οποίο καθορίζεται στους Πίνακες είτε γενικά είτε έναντι των στοιχείων κάθε αδικήματος ή της αναφοράς στη νομοθετική διάταξη, η παράβαση της οποίας συνιστά το αδίκημα, καθώς και τη, σύμφωνα με το άρθρο 5, εκδιδόμενη ειδοποίηση, και περιλαμβάνει πρόσθετη επιβάρυνση επιβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 6·

"ιδιοκτήτης", όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος ταξινόμησης, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο, ή, όταν το κράτος μέλος ταξινόμησης δεν είναι η Δημοκρατία, σημαίνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου καταχωρίζεται το όχημα σύμφωνα με το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ταξινόμησης·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

"κράτος μέλος ταξινόμησης" σημαίνει τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος που εξέδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο διεπράχθη η παράβαση·

"κράτος μέλος της παράβασης" σημαίνει τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση·

"μη χρήση της ζώνης ασφαλείας" σημαίνει την παράβαση των σχετικών με τη χρήση ζώνης ασφαλείας διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου·

"μη χρήση προστατευτικού κράνους" σημαίνει τη μη χρήση προστατευτικού κράτους, όπως ορίζεται στον Πίνακα ΙΙ του παρόντος Νόμου·

"μηχανοκίνητο όχημα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

"μοτοσικλέτα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

"οδήγηση σε κατάσταση μέθης" σημαίνει την οδήγηση κατόπιν κατανάλωσης οινοπνεύματος που προκαλεί διαταραχή, όπως ορίζεται στον Πίνακα V του παρόντος Νόμου·

"οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 9 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

"παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη" σημαίνει τη διέλευση οχήματος με κόκκινο ή παραβίαση άλλου σήματος, όπως ορίζεται  στον Πίνακα ΙΙ του παρόντος Νόμου·

"παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο (14) του Κανονισμού 58 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών·

"πρόσθετη επιβάρυνση" σημαίνει την επιβάρυνση που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 6(2)·

"Υγειονομικός Επιθεωρητής" σημαίνει τον υγειονομικό επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

"υπέρβαση ορίου ταχύτητας" σημαίνει την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας που ισχύουν στη Δημοκρατία για την οδό και τον τύπο του οικείου οχήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ του παρόντος Νόμου·

"χρήση απαγορευμένης λωρίδας" σημαίνει στάθμευση ή εγκατάλειψη οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (9) του Κανονισμού 58, οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 66Δ, οδήγηση σε λωρίδα προοριζόμενη για την αντίθετη κατεύθυνση κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 66Ε, και χρήση της κεντρικής διαχωριστικής λωρίδας κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 66Θ των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

(2) Κάθε αναφορά του παρόντος Νόμου σε άλλο νόμο ή κανονισμό, θεωρείται αναφορά και σε άρθρα του εν λόγω Νόμου ή Κανονισμού που αντικατέστησαν ή τροποποίησαν προϋφιστάμενα άρθρα ή κανονισμούς.